Members

Faculty

Professor Yoshiki Ikeda
Associate Professor Masahiro Kurata

Staff

Administrative Assistant Chisato Gamoh

Researcher

JSPS Postdoctoral Research Fellow Liangjie Qi

Students

Doctor Course (D3) Giuseppe Marzano
Shota Shinmoto
Doctor Course(D1) Jinzhe Xie
Jiantao Huang
Master Course(M2) Ryo Ichikawa
Shingo Hamauzu
Master Course(M1) Kako Onishi
Keichiro Kunitomo
Bachelor Course(B4) Taketo Kobayashi
Akito Fukuzawa